Skolióza(skoliosa)

V odborné literatuře je skolióza definována jako trojrozměrná deformita se sklonem a posunem obratlů ve frontální, sagitální a transverzální rovině. Do běžné řeči bychom to mohli přeložit jako vybočení obratlů do strany, kombinované s nadměrným vyhrbením či prohnutím páteře a rotací obratlových těl. Některé z těchto jevů můžeme vidět přímo na holém těle a některé jsou viditelné jen na rentgenovém snímku či na jiném zobrazovacím vyšetření.

TYPY SKOLIÓZ

Podle příčiny vzniku dělíme skoliózu na vrozenou (kongenitální), idiopatickou, neuromuskulární, vzniklou při neurofibromatóze a sekundární (vzniká v důsledku dlouhodobého špatného držení těla či jako důsledek jiných onemocnění).

Nejčastějším typem je tzv. idiopatická skolióza. Příčiny vzniku idiopatické skoliózy jsou tzv. multifaktoriální. Není tedy jasná jedna příčina, ale je velké množství faktorů, které se na jejím vzniku podílejí.

Idiopatickou skoliózu dále dělíme dle doby vzniku na:
- Infantilní typ – do 3. roku života
- Juvenilní typ – mezi 3. a 10. rokem
- Adolescentní typ – mezi 10. rokem a skeletální maturací (ukončený růst)

SKOLIÓZA A VÝVOJ DÍTĚTE

Stále více odborníků poukazuje na význam motorických programů centrálního nervového systému (mozku) při vzniku a rozvoji skoliózy.

Novorozenec se rodí s nezralým mozkem a během prvních měsíců života dochází k jeho zrání, v důsledku toho i k rozvoji prvního cíleného pohybu dítěte. Mozek vysílá do svalů signály, které vyvolávají různé napětí ve svalech (pohyb). Toto napětí ve svalech ovlivňuje postavení klíčových segmentů těla (pletenec ramenní, pletenec pánevní). Postavení těchto segmentů bude formovat křivku páteře, která bude reagovat na vertikální zatížení v samostatném stoji.

Skoliotická křivka páteře může být důsledkem asymetrického napětí v určitých svalech, respektive postavení klíčových segmentů těla (pletenec ramenní, pletenec pánevní). Toto je velmi důležitý fakt v terapii skoliózy. Terapie by měla být zaměřena na ovlivnění napětí v konkrétních svalech, které skoliotickou křivku páteře vytvářejí.

STANOVENÍ DIAGNOZY

Skolióza lze průkazně diagnostikovat na základě RTG snímku. Pro správnou diagnozu bychom měli mít k dispozici velký snímek, kde vidíme oba pletence ramenní, celou páteř (krční, hrudní i bederní část), pánev a obě kyčle. Z tohoto snímku lékař odečte tzv. Cobbův úhel, který vyjadřuje míru vybočení páteře do strany. Hodnoty Cobbova úhlu jsou sledovány během růstu dítěte a vyjadřují progresi skoliózy. Lékař dle Cobbova úhlu doporučí rehabilitační terapii, korzetoterapii či operační řešení.

Cobbův úhel 10° - nález není považován za skoliózu v pravém slova smyslu. Je-li však na RTG snímku přítomna rotace obratlů, skolióza je v rodinné anamnéze a existují-li jiné rizikové faktory, děti jsou sledovány.

Cobbův úhel 10°- 20° - při předpokladu růstového zrychlení jsou děti sledovány a RTG páteře je v rozmezí 6-12 měsíců opakováno, je doporučována rehabilitace a korzet na noční nošení.

Cobbův úhel 20° - 50° - je indikována rehabilitační terapie a korzetoterapie v režimu 23 hodin denně.

Cobbův úhel nad 50°- u rostoucího jedince je indikována operace.

PROJEVY SKOLIÓZY

Projevy budoucí skoliózy můžeme sledovat už u kojence v rámci neideálního motorického (pohybového) vývoje. Při pravidelných kontrolách pediatr hodnotí pohybový projev novorozence, kojence či batolete. Pokud se vyskytnou odchylky od správného pohybového projevu, pediatr odkazuje rodiče na neurologa či fyzioterapeuta. V tomto věku se nejčastěji uplatňuje konzervativní terapie formou Vojtovy reflexní terapie. Přesně cílenou stimulací ovlivňujeme napětí svalů a tím i celkový pohybový projev dítěte. V tomto raném období dítěte lze včasnou terapií podchytit odchylky od správného vývoje a tím předejít problémům, které by se později prohloubily.

Nejčastěji si rodiče všimnou různých asymetrií, když dítě začne stát a chodit. Sledují, že jedno rameno výš, záda jsou vyhrbená nebo naopak prohnutá, nožní klenba je propadlá. Tyto asymetrie či odchylky se mohou prohloubit po zahájení školní docházky, kdy má dítě méně spontánního pohybu a více statické pozice (hodně sedí a začne více zatěžovat jednu ruku při psaní).

V tomto období většinou dítě nic nebolí. Výjimečně se mohou objevovat bolesti hlavy či bolesti dolní části zad při dlouhodobém stoji. Hlavním projevem skoliózy je tedy jen tzv. vadné držení těla typické pro skoliózu. Při důkladném vyšetření pohledem a pohmatem zjistíme směr křivky, přítomnost gibbu a stav kompenzace křivky. Nejčastěji při vyšetření svěsíme olovnici od týlního otvoru a když protne gluteální (hýžďovou) rýhu, je trup kompenzován. Vyšetřením v předklonu zjistíme velikost žeberní prominence (gybu). Zaznamenáme výšku ramen a sklon a rotaci pánve. Toto jsou jen některé body z celkového vyšetření. Dále se může vyskytovat nestejná délka končetin, propadlá klenba, různá míra vnitřní a vnější rotace v kyčlích, vbočený palec aj. Skolióza je však průkazně diagnostikovaná jen lékařem na základě RTG snímku.

Bolesti provázející skoliózu se mohou projevit později jako důsledek přetížených svalů, které jsou stále ve vetším napětí. Tato bolest může být podpořena nevhodně zvolenou sportovní aktivitou (asymetrické sporty – tenis, hokej, golf…).

DŮSLEDKY SKOLIÓZY

Hodnota Cobbova úhlu se může během růstu dítěte zvětšovat. Při velké křivce v oblasti hrudní páteře může docházet k útlaku vnitřních orgánů a to zejména srdce (cor kyphoscolioticum).

Dalšími pozdějšími komplikacemi jsou výhřezy meziobratlových disků či vznik klínovitého obratle.

Z těchto důvodů je v některých případech indikováno operační řešení, kdy dochází ke korekci a stabilizaci skoliotické křivky.

MOŽNOSTI TERAPIE

U nejmenších dětí se jedná hlavně o Vojtovu reflexní terapii, různé formy polohování a handlingu.

Čím je dítě větší, tak začínáme formou hry aplikovat principy podporující a stimulující svalovou rovnováhu při přirozeném pohybu dítěte.

Rizikovým obdobím pro rozvoj skoliózy je nástup dítěte do povinné školní docházky a období rychlého růstu. Dítě má ve škole méně spontánní pohybové aktivity, více sedí a při psaní začne dominantně používat jednu ruku. Sportovní kroužky, které navštěvuje mohou bez správné kompenzace tuto asymetrii podporovat.

SM SYSTÉM – CÍLENÁ TERAPIE SKOLIÓZY

Principy cvičení dle SM systému jsou založeny na znalostech fungování svalů vytvářející skoliotickou křivku. Vychází z myšlenky MUDr. Smíška, který definuje idiopatickou skoliózu jako poruchu koordinace a stabilizace chůze. Při chůzi by měla vznikat přirozená skoliotická křivka střídavě na obě dvě strany od střední osy páteře. Tento přirozený proces se při chůzi u člověka se skoliózou neděje.

Velkou roli v tomto procesu má postavení lopatky. Lopatka je trojúhelníková plochá kost uložená podél horní části hrudní páteře. Pokud je napětí svalů v oblasti pletence ramenního nevyvážené, tak je lopatka tažena směrem nahoru, dopředu a od páteře. Lopatka takzvaně odstává. V důsledku tohoto postavení může páteř vybočit směrem k „odstávající“ lopatce a vzniká tím skoliotická křivka v oblasti hrudní páteře. Během chůze u člověka se skoliózou zůstává lopatka v tomto špatném postavení.

Podobný mechanismus svalové nerovnováhy se vyskytuje v oblasti pletence pánevního. Zde opět napětí v určitých svalech vyvolá posun či rotaci pánve a v důsledku toho může vzniknout skoliotická křivka v oblasti bederní páteře.

Při cílené rehabilitaci je tedy zásadní ovlivnit svaly, které svým napětím tyto jevy vyvolávají.

SM systém je cvičení, které cíleně aktivuje svaly tak, aby se lopatka pohybovala směrem dozadu, dolů a dolním úhlem k páteři. Díky správné pozici lopatky jsme schopni aktivovat šikmé břišní svaly, které nám budou držet správnou pozici hrudníku vůči pánvi. Během cvičení také aktivujeme správným způsobem hýžďové svaly a svaly pánevního dna, které vytvářejí svalovou rovnováhu, která bude ovlivňovat napětí svalů v oblasti bederní

Procesem cvičení SM systému vytváříme vlastní svalový korzet, který aktivně srovnává jednotlivé obratle do správné pozice ve všech rovinách (frontální, sagitální i transverzální). Během cvičení dochází k trakci (vytažení) páteře, která nejen koriguje skoliotickou křivku (derotuje a centruje páteř), ale má taky pozitivní vliv na předcházení či léčbu již vzniklých výhřezů meziobratlového disku.

Skrze základní cviky postupně budujeme svalový korzet, který následně nácvikem správně koordinované a stabilizovaná chůze uplatňujeme v pohybu, který je člověku nejpřirozenější.

SM SYSTÉM – KAUZÁLNÍ TERAPIE SKOLIÓZY

Metoda SM systému se zaměřuje na příčiny vzniku skoliotické křivky, protože:
- vytváří na těle stabilizační svalový korzet (namísto plastové ortézy při korzetoterapii)
- protahuje páteř směrem vzhůru (tím bojuje proti kompresi, která vytváří výhřez meziobratlového disku)
- vyrovnává skoliotickou křivku (derotuje a centruje páteř)
- brání rozvoji degenerativních změn na páteři, především výhřezu meziobratlového disku (trakční efekt cvičení, tzv. dekomprese páteře)
- dokáže kompenzovat spinální stenózu a cor kyphoscolioticum

SM SYSTÉM – INDIKACE TERAPIE

Terapie metodou SM systému je vhodná pro všechny, kteří chtějí řešit:
- skoliózu aktivně bez korzetoterapie vytvořením vlastního svalového korzetu
- prevenci vzniku a léčbu již vzniklých výhřezů meziobratlového disku
- pokročilou a dekompenzovanou strukturální křivku, která by mohla vést k indikaci operace
- komplikace po stabilizačních operací páteře
- skoliotickou křivku během těhotenství
- prevenci a rozvoj skoliotické křivky v jakémkoliv věku


SM SYSTÉM – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Základem úspěšné terapie skoliózy je detailní vyšetření držení těla, manuální techniky na přetížené svaly, správný výběr a korekce cviků, nastavení domácího cvičení a pravidelná kontrola. Jedině systematickým, precizním a důsledným přístupem můžeme přenastavit fungování těla.

Prvním krokem je tedy individuální vstupní konzultace, kde proběhne komplexní vstupní vyšetření a vytvoření rehabilitačního plánu. Rehabilitační plán obsahuje individuální konzultace při kterých budou dle principů SM systému prováděny manuální techniky a nácvik jednotlivých cviků. Umožňujeme a vřele doporučujeme přítomnost rodinného příslušníka, partnera či partnerky během terapie. Během terapie tuto blízkou osobu terapeut naučí provádět manuální techniky, které dopomáhají správnému provedení cviků. Zároveň pochopí principy cvičení dle SM systému a bude schopen dopomáhat korekci při domácím cvičení.

Základní vstupní konzultace obsahuje:

1)vstupní vyšetření
- detailní anamnéza, konzultace výsledků zobrazovacích technik (pokud je máte k dispozici) – MR, CT, RTG
- kineziologický rozbor
- fotodokumentace
- vypracování osobní karty klienta
- vytvoření rehabilitačního plánu dle kineziologického rozboru

2) vysvětlení principů metody spirální stabilizace

3) praktický nácvik principů metody v prvním základním cviku (praktické cvičení)

Na první konzultaci si s sebou vezměte veškerou zdravotnickou dokumentaci, která souvisí s vašimi obtížemi. Vyšetření bude probíhat ve spodním prádle. Na cvičení si můžete s sebou vzít pohodlné cvičební oblečení. Cvičí se v ponožkách či na boso bez bot.1x konzultace 1000 Kč/55 min. (v Chomutově za 650 Kč/55 min.)

REZERVOVAT


Rozšířená vstupní konzultace obsahuje:

Nabízíme v rámci vstupní konzultaci i rozšířenou možnost - Komplexní analýza a vstupní terapie metodou Spirální stabilizace páteře 115 minut

1)vstupní vyšetření
- detailní anamnéza, konzultace výsledků zobrazovacích technik (pokud je máte k dispozici) – MR, CT, RTG
- kineziologický rozbor
- fotodokumentace
- vypracování osobní karty klienta
- vytvoření rehabilitačního plánu dle kineziologického rozboru

2) vysvětlení principů metody spirální stabilizace

3) praktický nácvik principů metody v prvním základním cviku (praktické cvičení)

4) protažení svalů na závěsném systému(manuální techniky dle MUDr. Smíška = cílená anatomická masáž)

5)přístup na vaši osobní on-line složku, která slouží jako podpora individuální péče a obsahuje:
- vaši osobní složku (foto a videodokumentace v průběhu všech individuálních konzultací)
- video s popisem jednotlivých cviků (základní principy a nejčastější chyby při cvičení)

Cílem je sledovat plnění rehabilitačního plánu a vývoj vašeho stavu. Zároveň to pro Vás představuje podkladový materiál pro správné domácí cvičení.

Na první konzultaci si s sebou vezměte veškerou zdravotnickou dokumentaci, která souvisí s vašimi obtížemi. Vyšetření bude probíhat ve spodním prádle. Na cvičení si můžete s sebou vzít pohodlné cvičební oblečení. Cvičí se v ponožkách či na boso bez bot.1x konzultace 3 500 Kč/115 min

REZERVOVATSM SYSTÉM – POLOINTENZIVNÍ PROGRAM

Pro nastavení systematické terapie je ideální využít polointenzivního programu, který obsahuje 21 individuálních terapií (2-3 terapie týdně) a během tří měsíců vstup na skupinové lekce. Polointenzivní program je ideální hlavně pro děti a dospívající, kterým byla diagnostikována skolióza a které jsou ve vývoji (období rychlého růstu), kdy se křivka velmi rychle mění. Zde hraje důležitou roli včasné naučení cviků, systematické pravidelné cvičení a pravidelná kontrola.

Polointenzivní program obsahuje:
- 21x55 min individuální terapie po dobu maximálně 3 měsíců (zvýhodněná cena konzultace 900 Kč)
- on-line podporu během cvičení
- zdarma skupinové cvičení v době programu
cena 18 900 Kč

REZERVOVATSM SYSTÉM – INTENZIVNÍ PROGRAM

Pokud je pro děti i rodiče pravidelné docházení na terapii z organizačních důvodů náročné, doporučujeme využít intenzivní program. Dítě (ideálně i s rodičem) absolvuje 21 terapií v rámci jednoho týdne. Každý den má tři hodiny terapie, které jsou rovnoměrně rozvrženy během celého dne. Může se využít například školních prázdnin dítěte. Během tohoto týdne se dítě naučí správně provádět základní cviky SM systému, rodič se naučí dítě korigovat v jednotlivých cvicích popřípadě provádět manuální techniky. Vřele doporučujeme po intenzivním programu pokračovat v nějaké formě řízeného cvičení pod odborným dohledem. To může být formou skupinového cvičení či občasné kontrolní individuální konzultaci.

Intenzivní program obsahuje:
- 21x55 min individuální terapie po dobu maximálně 3 měsíců (zvýhodněná cena konzultace 900 Kč)
- on-line podpora
- víkendový kurz zdarma
cena 18 900 Kč

REZERVOVATSM SYSTÉM – INTENZIVNÍ PROGRAM

Pokud je pro děti i rodiče pravidelné docházení na terapii z organizačních důvodů náročné, doporučujeme využít intenzivní program. Dítě (ideálně i s rodičem) absolvuje 21 terapií v rámci jednoho týdne. Každý den má tři hodiny terapie, které jsou rovnoměrně rozvrženy během celého dne. Může se využít například školních prázdnin dítěte. Během tohoto týdne se dítě naučí správně provádět základní cviky SM systému, rodič se naučí dítě korigovat v jednotlivých cvicích popřípadě provádět manuální techniky. Vřele doporučujeme po intenzivním programu pokračovat v nějaké formě řízeného cvičení pod odborným dohledem. To může být formou skupinového cvičení či občasné kontrolní individuální konzultaci.

Intenzivní program obsahuje:
- 21x55 min individuální terapie po dobu maximálně 3 měsíců (zvýhodněná cena konzultace 900 Kč)
- on-line podpora
- víkendový kurz zdarma
cena 18 900 Kč

REZERVOVATSM SYSTÉM – INTENZIVNÍ PROGRAM

Pokud je pro děti i rodiče pravidelné docházení na terapii z organizačních důvodů náročné, doporučujeme využít intenzivní program. Dítě (ideálně i s rodičem) absolvuje 21 terapií v rámci jednoho týdne. Každý den má tři hodiny terapie, které jsou rovnoměrně rozvrženy během celého dne. Může se využít například školních prázdnin dítěte. Během tohoto týdne se dítě naučí správně provádět základní cviky SM systému, rodič se naučí dítě korigovat v jednotlivých cvicích popřípadě provádět manuální techniky. Vřele doporučujeme po intenzivním programu pokračovat v nějaké formě řízeného cvičení pod odborným dohledem. To může být formou skupinového cvičení či občasné kontrolní individuální konzultaci.

Intenzivní program obsahuje:
- 21x55 min individuální terapie po dobu maximálně 3 měsíců (zvýhodněná cena konzultace 900 Kč)
- on-line podpora
- víkendový kurz zdarma
cena 18 900 Kč

REZERVOVATSM SYSTÉM – VÍKENDOVÉ KURZY

Pravidelně pořádáme také víkendové kurzy pro lajky i odborníky. Na víkendový kurz se zaměřením na skoliózu se může přihlásit lajk, který skoliózu má diagnostikovanou a chce se dozvědět jak teoretické tak praktické informace o cvičení SM systému. V ceně kurzu je i možný doprovod rodinného příslušníka či blízké osoby. Ta se během základního víkendového kurzu bude učit, jak cvičení korigovat. V navazujícím víkendovém kurzu má možnost naučit se manuální techniky.

Absolvování kurzu doporučujeme lidem, kteří si SM systém již cvičí a rádi by pochopili i teoretické souvislosti spojené se cvičením. Zároveň je vhodný i pro ty, kteří s SM systémem nemají žádné zkušenosti a chtějí znát jak praktickou, tak i teoretickou stránku této metody.

Víkendový kurz obsahuje:
-dva dny (sobota + neděle) obsahující každý den několik hodin teorie a praxe cvičení SM systému se zaměřením na skoliozu. Cena 3600 Kč.
-čyři dny (2x sobota + 2x neděle) obsahující každý den několik hodin teorie a praxe cvičení SM systému se zaměřením na skoliozu. Cena 6000 Kč


REZERVOVATSM SYSTÉM – SKUPINOVÉ CVIČENÍ

Skupinové cvičení formou uzavřeného kurzu je vhodné i pro ty, kteří SM systém neznají a chtějí se cviky naučit. Vytvoří se uzavřená skupina účastníků, kteří během 5ti měsíců jedenkrát týdně dochází na společné lekce. Zde se pod vedením lektora učí základním principům a cvikům dle SM systému. Jednotlivé lekce na sebe navazují a cílem je účastníka dovést k pochopení a samostatnému cvičení dle SM systému. Během lekcí se objasňují základní principy vzniku skoliotické křivky v souvislostech s konkrétními cviky.

Otevřené lekce:
- 1x lekce skupinové cvičení předplaceno 200 Kč/55 min.


REZERVOVATSKOLIÓZA DIAGNOZA Z DĚTSTVÍ, KTERÁ PŘETRVÁVÁ DO V DOSPĚLOSTI

Vhodnou terapii skoliózy můžeme aplikovat v jakémkoliv věku a to nejen u dětí ale i u dospělých. Musíme si uvědomit fakt, že skolióza bude ovlivňovat držení těla v průběhu celého našeho života. Je tedy potřeba praktikovat vhodné cvičení celoživotně, abychom se vyvarovali nebezpečných důsledků skoliózy.

SKOLIÓZA VIDEO

Skolióza články

Pěkně popsáno i s obrázky.

STOP BOLESTI ZAD s.r.o.

Vzdělávací a pohybové centru, které pořádá kurzy SM Systému základní a pokročilé pro doktory, fyzioterapeuty, maséry, trenéry, pacienty... Kurzy pořádá převážně v Praze, ale vzdělává i rehabilitační pracovníky po celé ČR a v zahraničí.

Projekty

Portál zaměřující se na bolesti zad a majitel registrované obchodní značky STOP BOLEST ZAD.


KONTAKT

STOP BOLESTI ZAD s.r.o.
Vinohrady - nám. Jiřího z Poděbrad
Vinohradská 163/107, Praha 3, 130 00

 info@stopbolestizad.cz
 +420 777 755 192


ONLINE PLATBY

Copyright 2011-2021 © StopBolestiZad.cz All Rights Reserved. Created by STOP BOLESTI ZAD s.r.o.